7 MHz    
LA1MFA
JO1YYP 12:19 7006.0 11dB
JF2IWL3 12:20 7006.0 7dB
 
10 MHz    
JH0OXS
OH6BG 12:0 10121.1 11dB
JI1AVY
ES5PC 11:32 10115.0 10dB
OH6BG 11:32 10115.1 8dB
SM5IMO
W3LPL 12:21 10122.7 10dB
UT5XS
EA8BFK 11:52 10111.0 8dB
W3LPL 11:50 10111.0 8dB
W1NT 12:12 10110.9 5dB
JO1YYP 11:39 10111.0 4dB
 
14 MHz    
EA8GP
OH6BG 12:14 14023.0 24dB
ES5PC 12:13 14022.8 22dB
SE5E 12:18 14022.9 15dB
HS0ZM
OH6BG 11:44 14036.1 8dB
HS0ZME
ES5PC 12:2 14036.9 13dB
SE5E 12:3 14037.1 10dB
OX3LX
OH6BG 11:35 14004.1 9dB
SE5E 11:36 14004.1 2dB
R1CA/P
EA8BFK 11:41 14019.0 4dB
SA1CCQ
VE2WU 12:8 14019.0 10dB
EA8BFK 12:20 14019.0 7dB
SM5COP
VE2WU 12:14 14030.1 40dB
W3UA 12:3 14030.1 38dB
W1NT 12:13 14030.1 32dB
WZ7I 12:13 14030.1 30dB
K9TM 12:13 14030.1 20dB
K1TTT 12:13 14030.1 17dB
KM3T 12:13 14030.1 13dB
K2DB 12:3 14030.3 9dB
W3LPL 12:3 14030.1 9dB
W4KAZ 12:13 14030.1 9dB
PJ2A 12:19 14030.1 7dB
EA8RM 12:13 14030.2 6dB
SM5DGE
W1NT 11:52 14022.0 15dB
W3UA 11:52 14022.1 12dB
EA8BFK 11:52 14022.1 7dB
SM5EOS
EA8RM 11:28 14035.4 11dB
EA8BFK 11:28 14035.3 10dB
SQ3MZU
WZ7I 12:12 14050.0 23dB
W1NT 12:12 14050.0 18dB
T8GP
ES5PC 11:58 14022.7 5dB
US5XD
W1NT 12:19 14028.0 22dB
W3UA 12:19 14028.0 22dB
WZ7I 12:19 14028.0 20dB
VE2WU 12:15 14028.0 18dB
KM3T 12:20 14028.0 12dB
K1TTT 12:20 14028.0 11dB
W3LPL 12:19 14028.0 11dB
EA8BFK 12:19 14028.0 8dB
EA8RM 12:21 14028.0 4dB
ZW86LABRE
ES5PC 11:35 14032.9 26dB
OH6BG 11:40 14033.1 24dB
SE5E 11:41 14033.1 23dB
 
18 MHz    
3B8CF
ES5PC 11:29 18088.8 8dB
HS0ZME
OH6BG 11:55 18084.2 14dB
ES5PC 11:56 18084.0 3dB
PY1QQ
OH6BG 12:20 18083.2 5dB
US5XD
3B8CW 11:48 18083.0 5dB
UT5NR
3B8CW 11:47 18086.0 12dB
VP8PJ
OH6BG 12:13 18069.2 9dB
ES5PC 12:13 18069.0 7dB
 
21 MHz    
VP8PJ
OH6BG 12:14 21023.2 9dB